Ukázky tvorby - kategorie - charakteristika školního věku

Školní věk (6–15 let) představuje poslední fázi vývojové dráhy dítěte, po níž následuje dospělost. Podle Zdeňka Matějčka jej můžeme rozdělit na tři kratší časové úseky: mladší školní věk (6–8 let), střední školní věk (8–12 let) a starší školní věk (12–15 let). Podle Josefa Langmeiera je školní věk obdobím zpravidla plynulého růstu, zatímco před jeho začátkem a opět na jeho konci lze většinou pozorovat větší nebo menší růstové zrychlení. Po této přechodné disproporcionalitě se tedy školní dítě zdá většinou harmonicky vyvinuté. Výrazně a souvisle se během celého období zlepšuje hrubá a jemná motorika, rychlost pohybu a svalová síla, nápadná je zlepšená koordinace všech pohybů celého těla. Motorické výkony nezávisí ovšem jen na věku, ale i na vnějších podmínkách: jsou-li vhodně podporovány, vykazují rychlejší a diferencovanější vzestup.

Také druhá složka senzomotorické aktivity – smyslové vnímání se – v tomto věku soustavně vyvíjí.  Vnímání není ovšem, jak se dříve soudilo, pouhý součet elementárních počitků, které vznikají působením jednoduchých podnětů na smysly. Je to složitý psychický akt, na němž jsou vždy zúčastněny již všechny složky osobnosti člověka – jeho postoj, očekávání, soustředěnost a vytrvalost, dřívější zkušenosti, zájem i dosud rozvinuté schopnosti. Ve všech ohledech vnímání, zejména zrakového a sluchového, pozorujeme ve školním věku právě z tohoto hlediska výrazné pokroky.

Zřetelný je rovněž rychlý vývoj řeči, rozvoj paměti, novou kvalitu získává i proces učení, zvyšuje se intelektová výkonnost, včetně tvořivého myšlení. Velký význam má přitom motivace dětí podávat co nejlepší výkony, a to v počáteční fázi zvnějška (uznáním, pochvalou, obdivem), ale postupně jako součást vnitřních pohnutek.

Školní věk je významný i z hlediska začlenění dítěte do širšího společenství vně rodiny. Škola i mimoškolní skupiny přispívají k rozvoji všech tří základních složek socializačního procesu: 1. Způsoby sociální reaktivity, 2. Vývoj sociálních kontrol a hodnotové orientace a vývoj morálního vědomí a jednání, 3. Osvojování sociálních rolí.

Vzhledem k povaze taneční výchovy, která pracuje s dětmi ve skupinách, které nelze striktně tvořit podle uvedených věkových skupin, a podmínkám tanečních přehlídek, které pracují s průměrným věkem tanečních skupin, byly ukázky taneční tvorby pro děti a s dětmi školního věku rozděleny do věkových skupin: mladší do 9 let, střední od 10 do 12 let a starší od 13 do 15 let.